05int3.jpg
ZŠ - Polytechnické vzdělávání

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na úvod do problematiky environmentální výchovy a její implementace do výchovy pro pedagogické pracovníky.
Tematické okruhy studia jsou stanoveny tak, aby odpovídaly Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015.
Je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou, nebo mají zájem být pověřeni výkonem funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Nebo pedagogům, kteří se chtějí obeznámit s možnostmi pojetí Environmentální výchovy jako průřezového tématu.
Obsah specializačního studia je rozčleněn do čtyř tematických okruhů vymezených cíli a tématy.

Modul 1: Uvedení do problematiky EVVO, její smysl a cíle;
- teorie a směry v EV (např. teorie environmentálně odpovědného jednání), příklady různých přístupů v EV (např. Výchova o Zemi, globální výchova, místně zakotvené učení apod.);
- postavení EV ve vzdělávacím systému, vztah EV ke klíčovým kompetencím, vzdělávacím cílům, vzdělávacím oblastem a učivu (společné principy, příklady různých přístupů v ČR i ve světě);
- vzdělávací a informační zdroje v EVVO;
- vzdělávání a osvěta nepedagogických zaměstnanců školy v oblasti EVVO;
- nestátní neziskové organizace a další organizace specializované na EVVO jako partneři školy v naplňování ŠP EVVO.


Modul 2: Základní zajímavá a inspirující témata oblasti EV:
- ŠKOLA SOUČÁST KRAJINY
- ŠKOLA A STROMY KOLEM NÁS
- ZVÍŘATA KOLEM ŠKOLY A KOLEM NÁS
- ŠKOLA JAKO ZAHRADA
- ŠKOLA V ZELENI


Modul 3: Základy ekologie a environmentalistiky:
- orientovat se v základních ekologických pojmech a principech a v jejich významu pro lidskou společnost, v historii vývoje vztahu člověka k přírodě a krajině; základní ekologické pojmy, principy a jejich souvislosti s ochranou životního prostředí;
- současné globální, regionální a lokální problémy životního prostředí (znečištění, neudržitelné využívání přírodních zdrojů), jejich příčiny (klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – růst populace, spotřeba, technologie apod.) a důsledky;
- udržitelný rozvoj - pojetí a principy, možnosti a úskalí hledání cest k udržitelnosti;
- Úmluva o krajině a další související platné dokumenty
- Jak nabyté znalosti prakticky využívat k postupné ekologizaci výuky i provozu školy.


Modul 4: Možnosti implementace EV do výuky a do školní praxe:
- Vybrané metodiky EVVO: Venkovní učení, Místně zakotvené učení; GLOBE; Active citizens; Global storylines
- Přírodní zahrady a přírodní učebny, jejich význam, tvorba a využití ve výuce i ve volnočasových aktivitách.
- Nové perspektivní trendy v EV: permakultura, HAE, Animals assisted Education
- modely aktivního učení a další efektivní metody vhodné v EV;
- tvorba, realizace a evaluace učebních celků s environmentálními cíli a obsahem ve výuce i v mimoškolních činnostech (volba relevantních cílů EV, formulace konkrétních cílů a výstupů programu, volba témat, metod, prostředků a způsobů evaluace programu);
- smysl a možnosti zapojení škol do dlouhodobých vzdělávacích programů EVVO (Ekoškola, Škola pro udržitelný život, Fairtradová škola, Škola udržitelného rozvoje apod.);
- příklady environmentálních témat ve výuce i v mimoškolních činnostech s důrazem na naplňování průřezového tématu Environmentální výchova / Člověk a životní prostředí; volitelné předměty a zájmové útvary se zaměřením na EVVO;
- možnosti řešení problémů v životním prostředí obce a regionu jako součást EVVO školy;
- příklady vhodných metodik, aktivit a pomůcek pro různé stupně škol a školská zařízení;
- příklady dobré praxe škol a školských zařízení, obcí, nestátních neziskových organizací a dalších organizací specializovaných na EVVO.

 

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  2.II/6 g) polytechnické vzdělávání
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je uvedení pedagogických pracovníků do problematiky Environmentální výchovy a získání důležitých poznatků o environmentální problematice. Dále jsou pak stěžejní součástí návody, inspirace a metody, jak získané dovednosti a poznatky funkčně implementovat do výuky, nebo volnočasových aktivit tak, aby byl splněn požadavek MŠMT pojetí Environmentální výchovy jako průřezového tématu.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  
Úvod do Environmentální výchovy, ZŠ, 8 hodin  

Bude probíhat v těchto datech: 25.08.2021 v čase 10,00 – 14,00 hod.
                                               26.08.2021 v čase 10,00 – 14,00 hod.

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Úvod do Environmentální výchovy (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London